Sidebar

Մորս ձեռքերը․ բանաստեղծություն

Այնպես մաքուր են,

Կյանքի աղբյուր են

Մորս ձեռքերը:

Քնքշանք ու բույր են

Եվ հաց ու ջուր են

Մորս ձեռքերը:

 

Ցավի դեմ դեղ են,

Տեղով անմեղ են

Մորս ձեռքերը:

Վիշտը վանող են

Ու տուն կանչող են

Մորս ձեռքերը:

 

Բայց, ա՜խ, մաշվել են,

Ասես նախշվել են

Մորս ձեռքերը:

Գնամ գուրգուրեմ

Չոքեմ, համբուրեմ

Մորս ձեռքերը:

 

 

Պատվական Խաչատրյան